สุขภาพและความปลอดภัย

ระเบียบปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย
MDRT คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของสมาชิกของเราเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ดังนั้น MDRT จึงปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) เพื่อจัดกิจกรรมแบบพบปะกันที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนที่เข้าร่วมประชุม
MDRT สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมประจําปี 2022 ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือการทดสอบ COVID-19 ที่มีผลเป็นลบจะได้รับการยอมรับสําหรับการเข้าร่วมประชุมแบบพบปะกัน MDRT เคารพในความคิดเห็นส่วนบุคคลของคุณและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจําปี 2022 ทุกคน
MDRT กำลังเฝ้าติดตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่จัดทำโดยรัฐบาลและหน่วยงานระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 สมาชิก, วิทยากร, ผู้ให้บริการการประชุมและพนักงาน MDRT สำหรับการประชุมประจําปี 2022 ทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือแสดงหลักฐานการทดสอบ COVID-19 ที่มีผลเป็นลบที่มีการดําเนินการเมื่อบุคคลนั้นเดินทางมาถึงบอสตันไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนรับป้ายชื่อที่โต๊ะลงทะเบียนการประชุมประจําปี 2022   เฉพาะวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือได้รับการอนุมัติอยู่ในรายการใช้งานฉุกเฉินโดย WHO เท่านั้นที่ได้รับการยอมรับ เยี่ยมชม เพื่อดูรายชื่อวัคซีนที่ได้รับการยอมรับทั้งหมด
แหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างให้ข้อมูลนโยบายเพิ่มเติมสําหรับเมืองบอสตัน การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่จําเป็นจึงเป็นข้อบังคับ จะมีข้อมูลเพิ่มเติมตามมาซึ่งรวมถึงคําแนะนําในการอัปโหลดบัตรฉีดวัคซีนและและข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ COVID-19 ณ ที่จัดกิจกรรม
นี่เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมาก และเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องเข้าใจว่าระเบียบปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก MDRT มุ่งมั่นที่จะสื่อสารและจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ โปรดเยี่ยมชมเพจนี้เพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตใหม่ ๆ ในอนาคต
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตใหม่ ๆ โปรดเยี่ยมชม:
Register Now